ویلا ماسال کد 391

ویلا دو خواب

ماسال

چشم انداز و ویو عالی

امکانات تکمیل

تقریبا داخل شهر

نمای کلی ویلا
9b23f201-e35e-4633-9a65-956b2b180f29
1e0fa37b-1a29-450f-af24-fe283f38f4b2
8a7c746e-b148-4cdd-bad9-718cf5ed2311
8e21bd45-b58f-4755-8b07-431dffeb525c
9b23f201-e35e-4633-9a65-956b2b180f29
792ebc92-9afe-4337-84de-8e6659e8992f
53159c77-11c2-41c3-8de9-3c13ebe15e6d
a566bf2f-4734-4b78-b85f-38d1829d9ab9
acdf0fc1-323f-48b7-a5f9-321e966d1c16 (1)
ad6bbb1a-0106-48d8-abdd-3b00f8ed0d09
bcb53d63-ee0c-4ad8-accb-3274aafdb5dc
d3ac4ab3-bbdb-4523-b26c-1a1017fc7417
dc80686c-879c-4aca-8c7f-332a3b8ba93d
f85e514c-8f19-4cd5-89a6-b215e248dcd1
9b23f201-e35e-4633-9a65-956b2b180f29
1e0fa37b-1a29-450f-af24-fe283f38f4b2
8a7c746e-b148-4cdd-bad9-718cf5ed2311
8e21bd45-b58f-4755-8b07-431dffeb525c
9b23f201-e35e-4633-9a65-956b2b180f29
792ebc92-9afe-4337-84de-8e6659e8992f
53159c77-11c2-41c3-8de9-3c13ebe15e6d
a566bf2f-4734-4b78-b85f-38d1829d9ab9
acdf0fc1-323f-48b7-a5f9-321e966d1c16 (1)
ad6bbb1a-0106-48d8-abdd-3b00f8ed0d09
bcb53d63-ee0c-4ad8-accb-3274aafdb5dc
d3ac4ab3-bbdb-4523-b26c-1a1017fc7417
dc80686c-879c-4aca-8c7f-332a3b8ba93d
f85e514c-8f19-4cd5-89a6-b215e248dcd1
600,000تومان

هرشب

پیشنهاد ویژه